Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2014

antonia
antonia
6016 ece4 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
antonia
7771 640e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
5791 a8c8 500
Reposted fromanananana anananana
1345 5b6e 500

drvwhiskerstein:

the correct names for the buttons on a playstation controller

Reposted fromheythisisbutt heythisisbutt
antonia


wise words
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
antonia
7468 d8f9
Reposted fromcalifornia-love california-love
8860 21a0 500

sexhaver:

college

Reposted frommagica magica
antonia
  • 11pm: i'll just watch one more episode
  • 6am: what happened
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
antonia
0099 d404
Reposted fromtak-bardzo-smutno tak-bardzo-smutno
1384 9b2c 500

Van Gogh, View of Paris, Summer 1886

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafry fry
antonia
7786 d0fc
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
antonia
Reposted fromhimym himym
antonia
9138 42d5
Reposted fromsexandviolence sexandviolence
antonia
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem – Obłok Magellana
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja
antonia
Reposted fromliteon44 liteon44
antonia
3994 9f76 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
antonia
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
2763 fc26 500
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl